Prenumerácia uhorského vlastivedného diela Notitia Hungariae Novae

 

(podľa: SZELESTEI, László N.: Bél Matyás levelezése. Budapest : Balassi Kiadó, 1993, s. 278-280.)

 

V 30. a 40. rokoch 18. storočia vydával Matej Bel svoje najväčie historicko-vlastivedné dielo Notitia Hungariae Novae Historico-Geographica (Amsterdam : Van Ghelen, 1735-1742 alebo tzv. Notície. Obsahovali nielen texty mnohých autorov, ale aj mapy, veduty a genealogické tabuľky. Boli najnáročnejším vydavateľským podujatím po obsahovej, redakčnej a aj finančnej stránke. Práve preto sa náklady na vydanie mali získať prenumeráciou.

 

 

Popis podmienok, v ktorých sa viedenský kníhkupec Paul Straub podujme vytlačiť nasledujúce dielo.

 

Zdravím láskavého čitateľa!

 

§ I.

Už ubehlo mnoho rokov odvtedy, čo najjasnejší muž Matej Bel začal s láskavým povolením cisárskeho a kráľovského majestátu písať Staré a nové Uhorsko a predložil zámer tohto diela v Prodrome (ktorý vyšiel v roku 1723 v Norimbergu) a predovšetkým v jeho úvode. Medzitým sa poponáhľal, aby mohol dať do tlače a zverejniť výnimočné dielo, za ktoré patrí vďaka Bohu i cisárovi.

 

§ II.

Rozsiahle dielo je rozdelené do mnohých zväzkov, bude doplnené zemepisnými mapami jednotlivých žúp, ďalšími vyobrazeniami a vynikajúcimi ozdobami a nemôže byť preto vytlačené nákladom jediného muža, rozhodol sa Paul Straub využiť dobrodenie prenumerácie a vyhlásil pre prospech subskribentov nasledovné podmienky:

1. Dielo bude vytlačené v Amsterdame vo väčšom fóliu, na papieri, a najlepšími typmi písma a s veľkolepými ozdobami, aké sa len môžu použiť pod týmto titulom: Historické a zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku, z ktorých prvá vedomosť Preddunajské Uhorsko, druhá Zadunajsko, tretia Predtisie, štvrtá Zatisie spolu so 48 stolicami popisujú. S najväčšou dôveryhodnosťou a s najvyššou presnosťou vykladajú o polohe žúp, o hraniciach, vrchoch, poliach, riekach, jazerách, charaktere podnebia a pôdy, o daroch a zvláštnostiach prírody, o obyvateľoch rozličných národov a ich zvykoch, o úradoch stolíc, vznešených rodinách, o mestách, hradoch, mestečkách a podľa možnosti o všetkých dedinách, u niektorých o ich vzniku a vývoji, o zmenách v dobách vojen a mieru, ako aj o súčasnom stave. Doteraz túžobne očakávané a verejnému úžitku slúžiace dielo pod najsvätejším patronátom najláskavejšieho cisára a kráľa Karola VI. spracoval Matej Bel. Pripojené sú mapy jednotlivých stolíc spracované astronomicko-geometrickou metódou Samuela Mikovíniho [etc.]

2. Stanovil, že celé dielo bude rozdelené na štyri časti a šesť zväzkov takýmto spôsobom: Uhorsko Preddunajské, tri zväzky; Zadunajské jeden zväzok; Predtisie a Zatisie dva zväzky.

3. Aby prenumeranti neboli zaťažení, peniaze sa budú prijímať postupne za jednotlivé zväzky nasledujúcim spôsobom:

Za prvý zväzok Preddunajského Uhorska osem rýnskych florénov a keď bude tento pripravený a rozdistribuovaný bude sa vyberať za druhý zväzok osem rýnskych florénov. Keď bude aj tento dokončený, vyberie sa 6 rýnskych florénov za tretí zväzok. Týmto spôsobom a za takúto cenu budú vytlačené ostatné zväzky Zadunajského Uhorska, Predtisia a Zatisia, pričom pre prenumerantov bude cena za štvrtý zväzok šesť florénov, za piaty zväzok šesť florénov a nakoniec aj za šiesty zväzok šesť florénov. Jednotlivé zväzky budú pozostávať zo 150 až 200 hárkov. Vytlačia sa aj exempláre na papier, ktorý sa volá kráľovský, ale s vyššou cenou a len pre tých, ktorí si ich včas písomne vyžiadajú u kníhkupca.

4. Odtiaľ plynú zjavné výhody pre prenumarantov: totiž kniha sa bude neskôr predávať za väčšiu alebo až dvojnásobnú cenu a nad počet prenumerovaných exemplárov sa vytlačí len sto ďalších.

5. Autor aj kníhkupec sa postarajú o to, aby každý polrok vyšiel jeden zväzok, a tiež o to, aby sa prenumerácia tohto mimoriadne užitočného diela mohla ľahšie a bez akéhokoľvek nepohodlia platiť. Nech sa dodrživajú termíny prenumerácie od 1. februára po 1. júla, lebo v tomto čase s božou pomocou sa začne dielo alebo pripravovať alebo tlačiť.

6. Zároveň nech sa postará kníhkupec, aby vydaný zväzok priviezli do Viedne, kde si ho prenumeranti môžu ľahko prevziať, pričom ešte zaplatia nepatrnú čiastku za dovoz.

7. Peniaze od prenumerantov prevezmú v známych uhorských mestách a každému prenumerantovi vystavia zmenku: v Budíne kníhkupec Walcher; v Caesaropolise alebo v Kežmarku rektor Buchholtz; v Košiciach lekár Maior; v transylvánskom Sibiu kupec Wielandt; v Komárne lekár Neuholdt; v Debrecíne notár Szeremley; v Prešove lekár Raymann; v Györi kupec Gerber; v Lučenci lekár Perlicius; v Banskej Bystrici lekár Moller mladší; v Bratislave kupec Wielandt; v Banskej Štiavnici lekár Kochlátsch; v Šoproni rektor Hajnóci; v Trnave lekár Bátsmegyei. U nich je možné vidieť aj ukážku písma, papiera a vyhotovenia.

8. Netreba sa obávať straty prenumerovaných peňazí; vo Viedni budú dávať pozor známi finančníci Radt a Hösslin (prostredníctvom ktorých sa bude náklad financovať), až kým prenumeranti nedostanú svoj zväzok po vrátení zmenky.

 

§ III.

Kníhkupec dúfa, že synovia vlasti nepremeškajú toto elegantné a mnohými obeťami vykúpené dielo. Čím väčia je ich láska k drahej vlasti, tým promptnejšie vynaložia tieto nepatrné výdavky.

 

§ IV.

Veríme, že tí, ktorým najviac záleží na skrášľovaní, zdokonaľovaní a dokončení celého diela, budú hojne ako predtým a horlivo prispievať autorovi a posielať do Bratislavy svoje príspevky. Snaha zaslúžiť sa o vlasť v zahraničí bude pocetná uznaním, budúcnosť si vďačne spomenie a vzdelaný svet ocení v dobrodeniach.

 

§ V.

Nakoniec, aby sa verejne vedelo o všetkých, ktorých nákladom a prenumeráciou bolo dielo vydané; budú mená prenumerantov pre dobové pomery, či už prispeli rýchlejšie ale pomalšie, zoradené na konci jednotlivých zväzkov v zvláštnom súpise. Buď zdravý, čitateľ a priateľ! 24. januára roku 1733.