Úvod

Hypertextová čítanka je prvým „pokusom“ etablovať  e-learning v odborovej  špecializácii  dejiny knižnej kultúry. Prioritne je ako učebný text určená študentom Katedry knižničnej a informačnej vedy, ale tiež všetkých záujemcom o dejiny knihy. Problematika v nej nie je obsiahnutá komplexne, je zameraná len na niektoré vybrané témy, o ktorých sa výučbová literatúra doteraz zmieňovala len okrajovo—právne aspekty dejín knihy (cenzúra, privilégia), problematika čítania a pôsobenia vydavateľských subjektov. Ťažisko textov je v 18. storočí, teda v období boomu tlačenej knihy v Uhorsku a aj na jeho slovenskom území. Jej cieľom nie je nahradiť, ale doplniť existujúci profil odborných textov.

Hypertext je vybudovaný z niekoľkých modulov: vybraných termínov, súpisov vybranej literatúry a e-zdrojov, už spomenutých textov a nakoniec vybraných prameňov k téme. Originálny jazyk prameňov je latinčina a nemčina. Hypertext prináša všetky v slovenskom preklade s vynimkou jedného (jozefínska cenzorská inštrukcia). K  jeho uvedeniu v originálnom znení ma priviedlo presvedčenie, že kontakt so špecifickým dobovým úradným jazykom je dôležitou stránkou vzdelávania v špecializácii. Posledný modul slúži na vizualizáciu problematiky, obsahuje obrázky dopĺňajúce text. Termíny sú prevzaté z odbornej a encyklopedickej literatúry a slovníka Informačná výchova (Bratislava, 1998) a zväčša krátené. Sú vybrané na základe subjektívneho úsudku zostavovateľky tohto hypertextu rovnako ako súpis vybranej literatúry, ktorý sa v hypertexte objavuje v dvoch podobách — zoradený abecedne a zoradený v niekoľkých tematických okruhoch. Dopĺňa ho súpis odborných periodík a tiež vybraných relevantných webových zdrojov. Moduly sú prelinkované aj naprieč a reprezentujú tak asociatívne väzby a intertextové vzťahy. A práve to bola hlavná výzva pre jeho tvorbu —  vytvoriť bázu pre nelineárny prístup k informáciám.

Elektronická učebnica vznikla v roku 2006 a odvtedy prekonala niekoľko vývojových zmien a rozšíril sa aj kolektív autorov a spolupracovníkov. Jej štruktúra umožňuje neustále dopĺňanie. Prechod na redakčný systém webnode v roku nám umožnil nielen modernejšiu a flexibilnejšiu prezentáciu obsahu, ale aj kompfortnejší modus spracovania obsahu. Veríme, že v tejto podobe ako súčasť webu Knižná kultúra si získa ďalších priaznivcov.

Ivona Kollárová, január 2010