Privilégium udelené Josephovi Hechtovi na vydanie diela Einleitung zum Universal-Europäischen Post-Recht.

 

(podľa: Hecht, Joseph: Einleitung Zum Universal Europäischen Post-Recht, ... Pressburg, Royer, 1749.)

 

My Mária Terézia [...] vyhlasujeme verejne týmto listom a dávame na vedomie, že nám náš cisársko-kráľovský poštový kontrolór v Bratislave, verný a ctený Joseph Hecht dal najponíženejšie vedieť, že prostredníctvom svojích skúseností získaných v poštových veciach a vynaložením nie nemalej námahy, zostavil a pomýšľa dať na vlastné náklady pre všeobecných prospech vytlačiť traktát pod titulom Úvod do všeobecného európskeho poštového práva, pritom sa ale obáva, že vďaka cudzej dotlači príde o náklady, ktoré vynaložil. Preto Nás najoddanejšie poprosil, aby sme mu My ako panujúca kráľovná, žena a kňažná v dedičných krajinách, pre zaistenie návratnosti jeho nákladov najzhovievavejšie udelili súkromné tlačiarenské privilégium pre naše Rakúske dedičné krajiny na desť rokov. Kedy My teraz milostivo pozorujeme tieto najponíženejšie prosby a od našej rakúskej vlády a komory sme si tiež vyžiadali znaleckú správu s dôkladným presvedčením, dobrou radou a správnymi poznatkami a rozhodli sme sa spomenutému Josephovi Hechtovi urobiť láskavosť a dať najmilostivejší súhlas na udelenie súkromného a kniežacieho privilégia pre jeho traktát Úvod do všeobecného európskeho poštového práva vzťahujúceho sa na naše rakúske a dedičné krajiny na desať rokov. Udeľujeme mu ho z kráľovskej a kniežacej moci silou tohto listu. Zdôrazňujeme a želáme si, aby Joseph Hecht mohol traktát pomenovaný Úvod do všeobecného európskeho poštového práva desať rokov v našich rakúskych dedičných krajinách dať tlačiť, zviazané alebo nezviazaný držať na predaj, vydávať, speňažiť a predávať a nikto iný okrem tých, ktorých poverí a to pod hrozbou konfiškácie celého nákladu, ktorý si Hecht, jeho dedičia, alebo na to povolané osoby zo všetkých miest, v ktorých takúto nepovolenú dotlač nájdu s pomocou vrchnosti môžu nerušene vziať a preto nikomu inému nie je povolené pod hrozbou spomenutej konfiškácie a ďalšieho nasledujúceho trestu spomenutý traktát v rovnakom, menšom alebo väčšom formáte v už spomenutých našich rakúskych dedičných krajinách vydávať, dotláčať, dotlačený doma alebo verejne držať na predaj a nechať predávať a spomenutý Joseph Hecht a jeho dedičia, alebo tí, ktorých on poverí, mu v tom môžu brániť a chrániť ho. Joseph Hecht je však povinný poslať pod hrozbou straty nášho kniežacieho privilégia niekoľko exemplárov našej Rakúskej dvorskej kancelárii. Prosíme a žiadame preto najmilostivejšie všetkých našich príslušníkov duchovnej a svetskej vrchnosti, miestodržiteľov a maršálov, zemských kapitánov, kancelárov, regentov a komorných radcov našich rakúskych dedičných krajín, rovnako ako richtárov, sudcov a radných, zvlášť ale všetkých slobodných kráľovských a univerzitných kníhtlačiarov, kníhviazačov, kramárov a obchodníkov nášho mesta Viedeň a všetkých ostatných miest v našich rakúskych dedičných krajinách, a chceme, aby spomenutého Josepha Hechta pri povolenom súkromnom privilégiu počas ustanovených desiatich rokov nechali v pokoji, ochraňovali a bránili ho a mali ho k dispozícii, pritom mu neprekážali, nepopudzovali ho a ani to nikomu inému nedovolili robiť nijakým spôsobom a to pod hrozbou našej veľkej nemilosti a trestu a tiež okrem už spomenutej konfiškácie ešte aj pokuty, totiž päť mariek čistého zlata za každým jedným previnením, pričom polovicu pokuty je povinný zaplatiť bez otáľania našej Komore a druhú polovicu poškodenému. To mienime My so všetkou vážnosťou a s dokladáme týmto listom opečateným našou cisársko-kráľovskou a arcikniežacou pečaťou. Bol daný v našom sídelnom meste Viedeň, 1. februára 1749, v deviatom roku našej vlády.

Mária Terézia vlastnou rukou.