Privilégium pre kníhkupca a vydavateľa Antona Löweho na vydávanie diela Karola Gottlieba Windischa Geografia Uhorska

 

(Preklad podľa: Windisch, K. G.: Geographie der Königreich Ungarn. Bratislava, 1780. )

 

Najmilostivejšie cisárske privilégium

 

My Jozef II. z božej milosti rímsky cisár [...] týmto listom verejne vyhlasujeme a oznamujeme všetkým, že náš Anton Löwe, kníhkupec v Bratislave, predstavil dielo pod titulom Geografia Uhorska od Karola Gottlieba von Windisch v osmičkovom formáte a chce ho zverejniť prostredníctvom tlače.  Ako ozdobu tohto diela dal vyryť do medi rôzne obrazy uhorského kráľovstva a k tomu dal naviac pripojiť mapy, ktoré vynikajú mimoriadnou presnosťou a tvoria dôležitú časť spomenutej knihy. Pretože sa usiluje neprísť o značné náklady, ktoré vynaložil, obrátil sa na nás s poníženou prosbou, aby sme mu My ráčili milostivo prepožičať naše cisárske privilégium na tlač celého tohoto diela s medirytinami a mapami. My teraz najzhovievavejšie zohľadňujeme jeho najponíženejšie prosby a ráčili sme jemu a jeho dedičom dať milosť a slobodu a vyjadrujeme to mocou tohoto listu, ktorý vyjadruje, že na jeho základe môže zmienené dielo s medirytinami a mapami dať vytlačiť, držať na predaj a predávať a nikto okrem jeho dedičov nesmie bez jeho povolenia, vedomia a vôle počas desiatich rokov počítaných od datovania tohto listu v svätej rímskej ríši, ani v menšom ani vo väčšom formáte, ani v podobe výťahu, s medirytinami a mapami alebo bez nich, pričom ani tieto nesmie nechať podľa neho vyryť, dotláčať a predávať. Prikazujeme preto všetkým poddaným v svätej rímskej ríši, predovšetkým všetkým kníhtlačiarom, kníhkupcom a kolportérom, aby pri každom porušení zaplatili päť mariek čistého zlata. Polovica pokuty pripadne našej cisárskej komore a druhá polovicu zmienenému Antonovi Löwemu alebo jeho dedičom. Tým chceme dosiahnuť, aby nikto z vás spomenuté dielo ani v tomto ani v inom formáte, ani s medirytinami a mapami ani bez nich, ani v skrátenej verzii počas desiatich rokov, nedotlačil, nedal inde dotlačiť, bez jeho súhlasu alebo súhlasu jeho dedičov nedistribuoval, nedržal na predaj, neprevážal alebo nepredával a ani nekonal nič podobné, ak sa chce vyvarovať Našej Cisárskej Nemilosti. Stanovenú pokutu a konfiškáciu vašej dotlače môže viackrát spomenutý Anton Löwe alebo jeho dedičia alebo tí, ktorým to oni prikážu, s pomocou a pričinením vrchnosti každého miesta, ak ju nájdu u vás alebo u kohokoľvek, z vlastnej moci bez obmedzenia prevziať a zaobchádzať s ňou podľa vlastného uváženia. Anton Löwe a jeho dedičia majú povinnosť poslať päť exemplárov celého diela pod hrozbou straty tohto Nášho Cisárskeho privilégia nášej cisárskej dvorskej rade a tiež vytlačiť toto privilégium kvôli varovaniu iných. To dokladáme týmto listom, opečateným Našou Cisárskou pečaťou, ktorý bol daný v Našom meste Viedeň, trinásteho decembra roku 1779, v šestnástom roku našho vládnutia.