List Gabriela Institorisa-Mošovského Jánovi Michaelovi Landererovi

 

8. 2. 1768

 

(podľa: Ústredná knižnica SAV – Lyceálna knižnica, Rkp. fasc. 331)

 

Gabriel Institoris-Mošovský oboznamuje Jána Michala Landerera so svojou predstavou o vydaní teologického pojednania. Zmieňuje sa o cenzúre textu.

 

Vznešený a ušľachtilý pane, mnou obzvlášť ctený pane.

 

Medzi vzdelanými mužmi a tlačiarmi je úzky vzťah. Veď tlačiari by nemohli nič chvályhodné vydať, ak by to najskôr nevyšlo z pera vzdelancov. Na druhej strane vzdelanci budú sotva zveľaďovať literárny svet, keď nebudú vedení prácou typografov. Stali ste sa, vzácny pane, medzi tlačiarmi v uhorskom kráľovstve obľúbeným, pretože vydávate úhľadné knihy s pekným písmom a na čistom papieri a preto som sa dávnejšie rozhodol požiadať vás, aby ste vytlačili nepatrný text, ktorý pripájam k tomuto listu s takým písmom, v takom formáte a na takom papieri, na akom vyšla v roku 1763 kázeň pána Michala Institorisa-Mošovského o zemetrasení v Komárne v kvartovom formáte.

Rímsko-katolíckej cenzúre sám text odovzdám a ak budú niektoré miesta vyčistené, nahradím ich inými, aby nevznikli medzery, hoci úzkostlivo dávam pozor, aby som tam nevniesol niečo polemické. Keď cenzori text povolia, chcem mať tisíc exemplárov, ktoré sa budú verejne rozširovať. Informujte ma, koľko peňazí bude potrebných na ich vytlačenie, keď, ctený pane, dodáte papier.

Ak páni cenzori odoprú povolenie na vytlačenie mojich meditácií v Bratislave, môže ich pán Michal Institoris-Mošovský, bratislavský evanjelický farár otvoriť, ak to uzná za vhodné a poslať do Košíc. Čo sa týka nákladu, nerobte si, ctený pane, starosti. Len čo sa dozviem, že dielko je už v lise, zariadim, aby ste dostali peniaze za papier a prácu. Odovzdávam sa do vašej priazne.

 

V Košiciach 8. februára 1768.

 

Ponížený služobník Gabriel Institoris-Mošovský

služobník slova božieho augsburského vierovyznania v uhorských Košiciach