Teoretické koncepty spoločenských vied

Filozofia vedy, dejiny vedy
 • Heidegger, Martin: Bytí a čas. Praha, Oikomené, 1996. 477 s.

Bytie a veda, fenomenológia, reč a jazyk, pojem pravdy, časovosť, interpretácia zmyslu bytia, časovosť a dejinnosť ...

 • Fajkus, Břetislav: Filosofie a metodologie vědy : Vývoj, současnost a perspektivy. Praha : Academia, 2005. 339 s.

Prehľadová monografia o dejinách vedy, filozofia vedy, vývoj teórii vedy od staroveku po súčasnosť. Metódy.

 •  Kuhn, Thomas S.: Štruktúra vedeckých revolúcií (orig.The Structure of scientific revolution). Bratislava : Pravda, 1982. 285 s. (ďalšie slovenské a české vydania)

Koncepty vedy, vývoj vedeckých paradigiem.

 

Spoločenské vedy, historické vedy
 • Weber, Max: Metodologie, sociologie a politika. Praha, Oikomené, 1998. 354 s.

Výber prinášajúci najreprezentatívnejšie práce autora, jeho poňatie spoločenskovedného poznania - koncepcie, ktorej cieľom malo byť porozumenie jedinečným konšteláciám ľudskej kultúry, jej komponentami sú hodnotovo viazaný charakter konštrukcie predmetu poznania, objektívny charakter spoločenskovedného diskurzu a konštitúcia zvláštnych pojmov sociálneho a historického poznania - ideálnych typov. Kľúčové kapitoly "Objektivita" sociálnovedného poznánia", Zmysel "hodnotovej neutrality" v sociologických a ekonomických vedách, Veda ako povolanie.

 • Foucault, Michel: Archeologie vědení. Praha : Hermann & synové, 2002. 318 s.

 

 • Foucault, Michel: Slová a veci : Archeológia humanitných vied. Bratislava : Kalligram, 2004. 396 s.

 

Metóda, metodológia spoločenských vied, epistemologické problémy historických vied
 • Ochrana, František: Metodologie vědy : Úvod do problému. Praha : Karolinum, 2009. 156 s.
 • Topolski, Jerzy: Metodologia historii. Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. 612 s.
 • Gadamer, Hans-Georg: Problém dejinného vědomí. Praha : Filosofia, 1994. 53. s.
 • Vašíček, Zdeněk: Archeologie, historie, minulost. Praha : Karolinum, 2006. 157 s.
 • Vašíček, Zdeněk: Obrazy minulosti : O bytí, poznání a podání minulého času. Praha : Prostor, 1996.
 • Horský, Jan: Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním : Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy. Praha : Argo, 2009. 339 s.
 • Marek, Jaroslav: O historizmu a dějepisectví. Praha : Academia, 1992. 254 s.
 • Kalista, Zdeněk: Cesty historikova myšlení. Praha : Garamon, 2002. 285 s.
 • Černík, Václav – Viceník, Jozef: Historical narrative: A dispute between constructionism and scientific realism. In: Human Affairs, 19, 2009, s. 182–193. Dostupné online: 
 • Černík, Václav – Viceník, Jozef: K niektorým metodologickým otázkam historického poznania. In: Historický časopis, 58, 2010, č. 2, s. 193-212.
Historická narácia
 • Horváth, Tomáš: Rétorika histórie. Bratislava : Veda, 2002. 369 s.

Historická narácia, literárna história a intertextualita ...

 O teórii H. Whitea:

 • Domańska, Ewa: Intelektuálna biografia Haydena Whita : Úvod do problematiky. In: Forum Historiae, 2009, 3, č. 2, s. 2 [online]. Dostupné na internete: <https://www.forumhistoriae.sk/FH2_2009/texty_2_2009/domanska.pdf>
 • Paul, Herman: Metahistorické prefigurácie: nová interpretácia tropológie Haydena Whita. In: Forum Historiae, 2009, 3, č. 2, s. 2 [online]. Dostupné na internete: <https://www.forumhistoriae.sk/FH2_2009/texty_2_2009/paul.pdf>
Koncepty a smery historických vied
 • Iggers, Georg G.: Dějepisectví ve 20. století : Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha : NLN, 2002. 177 s. 

Vývoj historiografie v 20. storočí v niekoľkých fázach. Objektivita, interpretácia, makro- a mikrohistória, význam prameňa, epistemologický relativizmus.

 • Bolton, Jonathan (ed.): Nový Historismus /New Historicism. Brno : 2007. 318 s.

Smer, ktorý nadobudol značný vplyv najmä v 80. rokoch 20. storočia. Dodnes jedna z najpodnetnejších iniciatív v literárnej histórii, v spoločenských a historických vedách.

 • Dülmen, Richard van: Historická antropologie : Vývoj – problémy – úlohy. Praha : Dokorán, 2002. 116 s.

Historická antropológia stavia človeka s jeho jednaním, myslením a pocitmi do stredu historickej analýzy. Predmet, témy, perspektívy. Výskumy každodennosti, mentality, ľudová kultúra a i.

 • Burke, Peter: Variety kulturních dějin. Brno : CDK, 2006. 251 s.

Autor skúma identitu histórie, uvažuje o metódach, sociálnej pamäti, jej prenosom a využitím. Vybrané teoretické problémy ilustruje na piatich prípadových štúdiách.