Teoretické koncepty dejín knižnej kultúry

Počiatky teoretického myslenia o knihe a knižnej kultúre môžme pozorovať v 19. storočí. Cieľom tohto výberu je upozorniť na tie (aj staršie) texty, ktoré sú sčasti alebo vcelku podnetné dodnes či už z aspektu terminológie, definovania objektu výskumu, paradigmy alebo metódológie.

Terminológia
  •  Žibritová, Gabriela: Knihoveda - mýtus alebo reálna oblasť vedy? In: Národní knihovna, 2003, roč. 14, č. 4, s. 244-246. 
Objekt výskumu
  • Chartier, Roger: The Order of Books : Readers, Authors, and Libraries in Europe between the Fourthenth and Eighteenth Centuries. Transl. by Lydia G. Cochrane. Cambridge : Polity Press, 1994. 126 s.
Predmet výskumu, metodológia
  • Voit, Petr: Osobní apel ke koncepci, komplexnosti a interdisciplinárnímu charakteru knižní kultury. In: Knihy a dějiny, 21, 2014, s. 95-100. 
  • Žibritová, Gabriela: Systém dejín knižnej kultúry. In: Kniha.’85 ’86 : Zborník pre problémy a dejiny knižnej kultúry na Slovensku. Martin : Matica slovenská, 1987. s. 63-75.  Plný text
  • Voit, Petr: O koncepci, kompexnosti a interdisciplinárním charakteru knižní kultury: In: Kniha 2014 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Slovenská národná knižnica, 2014, s. 5 - 10.
  • Kollárová, Ivona: Ego-dokumenty vo výskume dejín typografického média. In: Kniha 2014 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Slovenská národná knižnica, 2014, s. 95 - 106.
  • Mittler, Elmar. Von der Bibliotheksgeschichte zur Bibliothek als Geschichte. : Neue Konzepte kulturanthropologischer bibliothekshistorischer Forschung In:   Monokgraphia : tanulmányok Monok István 60. születésnapjára / szerk. Nyerges Judit, Verók Attila, Zvara Edina. - [Budapest] : Kossuth, 2016.
Teoretické aspekty výskumu čítania, autor a text, budovanie knižníc
Rôzne teoreticko-metodologické problémy dejín knižnej kultúry
Problémy periodizácie
  • Kollárová, Ivona: Pokus o logickú periodizáciu dejín slovenského kníhtlačiarstva. In: Kniha 2001/2002. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2002, s. 38-47.
Prienikové koncepty - dejiny médií