Ceny znaleckých úkonov

Odmeňovanie znaleckej činnosti podľa výhlášky Ministerstva spravodlivosti SR z 23. augusta 2004 č. 491 o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov a tlmočníkov a prekladateľov:

- za každú začatú hodinu znaleckého výkonu                          13,28 EUR 

- za každé písomné vyhotovenie znaleckého vyjadrenia            2,66 EUR