Iné ...

 

ARMARIUM : Studien aus der Geschichte der Shrift, der Geschichte der Schrift, der Bücher und Periodica. Ed. Piroska Dezsényi Szemző a László Mezey. Budapest : Akadémiai kiadó, 1976. 382 s.

BOHATCOVÁ, Milena a kol.: Česká kniha v proměnách staletí. Praha : Panorama, 1990. 622 s.

BISCHOF, Lenka: Dámske časopisy a magazíny o kultúre, umení a móde v zbierkach SNM – Múzea Betliar. In: Z dejín knižnej kultúry Slovenska. I. ed. M. Domenová. Prešov : ŠVK, 2009, s. 130-141

BULKOVÁ, Petronela: Komunikačné siete v poslednej tretine 18. storočia. Korešpondencia Johann Scholtza a Johanna Jacoba Gebauera. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2014. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2014, s. 132 - 158.

CONRAD, Marcus: Ein Verlagsarchiv als Quellenfunfus für die Rekonstruktion der Interferenzen von Buch-, Wissenschafts- und Sozialgeschichte. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2014. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2014, s. 117 - 131.

ČAPSKÁ, Veronika. Mezi texty a textiliemi. (Swéerts-)Šporkové, textové praxe a kulturní výměna na přelomu baroka a osvícenství. Praha : Sriptorium, 2016.

FARKAS, Gábor F.: Stars or comets. Celestial Phenomena in early modern prints. In: Kniha 2014. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2014, s. 251 - 261.

GIESECKE, Michael: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit : Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations und Kommunikationstechnologien. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1998. 957 s.

HEIDE, Walther: Die älteste gedruckte Zeitung. Mainz : Guttenberg-Gesellschaft, 1931. 36 s.

KNEIDL, P.: Z historie evropské knihy : po stopách knih, knihtisku a knihoven. Praha : Svoboda, 1989. 142 s.

JONÁSOVÁ, Anna: Literárny salón - spôsob literárnej komunikácie na Slovensku v 17. - 19. storočí : Pokus o otvorenie literárno-historickej témy. 1. časť. In: Knižnica, 12, 2011, č. 4, s. 28 -32.

JONÁSOVÁ, Anna: Literárny salón - spôsob literárnej komunikácie na Slovensku v 17. - 19. storočí : Pokus o otvorenie literárno-historickej témy. 2. časť. In: Knižnica, 12, 2011, č. 5, s. 45-48.

JONÁSOVÁ, Anna: Literárny salón - spôsob literárnej komunikácie na Slovensku v 17. - 19. storočí : Pokus o otvorenie literárno-historickej témy. 3. časť. In: Knižnica, 12, 2011, č. 6, s. 49-55.

KOLLÁROVÁ, Ivona: Katechizmus Jána Čaploviča. Čitateľské poznámky ako prameň poznanie historických osobností? In: Studia Bibliographica Posoniensia 2014. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2014, s. 99 - 116.

KOLLÁROVÁ, Ivona: Historická pamäť v pamätníkoch. In: Pamiatky a múzeá, 64, 2015, č. 4, s. 23 - 29.

KURUCOVÁ, Lívia: Odraz rozširovania tlačí v slovenčine na stránkach dobových periodík v druhej polovici 19. storočia. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2010. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2010, s. 173-181.

KURUCOVÁ, Lívia - SVOBODOVÁ, Bronislava: Knižný kalendár ako predmet a zdroj informácií pre dejiny knižnej kultúry. In Kniha 2015. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Slovenská národná knižnica, 2015, s. 226 - 243.

LICHNEROVÁ, Lucia - ŠPÁNIOVÁ, Marta: Neue Zeitungen o uhorských udalostiach vydávané na nemecky hovoriacom území do konca 17. storočia. In Kniha 2015. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Slovenská národná knižnica, 2015, s. 197 - 225.

MIŠIANIK, Ján: Pohľady do staršej slovenskej literatúry. Bratislava : Veda, 1974. 412 s.

Orbis Helveticorum : das schweizer Buch und seiner Mitteleuropäischer Welt. Zost. V. Čičaj, A. Bernhard. Bratislava : Historický ústav SAV, 2011. 340 s.

PEKAŘOVÁ, Katarína a kol.: Fragmenty z kultúrnej histórie v kalendároch. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2015. 178 s.

PELGEN, Franz Stephan: "Dedikačné pirátstvo" ako špecifický fenomén v dejinách knihy. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2012. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2012, s. 132-144.

REPČÁK, Jozef – Mihóková, Mária: Dejiny knižnej kultúry v Košiciach do roku 1945 : Tematická bibliografia. Košice : Štátna vedecká knižnica, 1981. 522 s.

ŠKOVIEROVÁ, Angela: Metódy propagácie diela v predhovore ku kázňovej zbierke Alexandra Máčaiho "Panes primitiarum" z roku 1718. In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2009. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2009, s. 77-84.

ŠKOVIEROVÁ, Angela: Slovenský preklad súborného diela benediktínskeho opáta L. Blosia (vo vzťahu k historickým katalógom kamaldulských pustovní na Zobore a v Lechnici). In: Studia Bibliographica Posoniensia 2010. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2010, s. 50-64.

TOBOLKA, Zdeněk: Kniha : Její vznik, vývoj a rozbor. Praha : Orbis, 1949. 629 s.

TÓTH, István György: Literacy and Written Culture in Early Modern Central Europe. Budapest : Central European University Press, 2000. 266 s.

VOIT, Petr.: Encyklopedie knihy : Starší knihtisk a příbuzné odbory mezi polovinou 15. a počátkem 16. století. Praha : Libri, 2006.

ŽIBRITOVÁ, Gabriela: Systém dejín knižnej kultúry. In: Kniha.’85 ’86 : Zborník pre problémy a dejiny knižnej kultúry na Slovensku. Martin : Matica slovenská, 1987. s. 63-75.

ŽIBRITOVÁ, Gabriela a kol.: Tractatus Cometographicus ... (Žilina, 1681) v dimenziách dobového Uhorska. In: Knižnica, 16, 2015, č. 2, s. 35 - 44.