Vydavatelia a vydavateľské aktivity, mecenát, prenumerácia

 

AUGUSTÍNOVÁ, Eva: Literárna činnosť a mecenát turčianskych zemanov v 18. a 19. storočí. In: Zemianstvo na Slovensku v Novoveku. Časť II. Duchovná a hmotná kultúra. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 89 - 99.

AUGUSTÍNOVÁ, Eva: Vydávanie technickej a prírodovednej literatúrz na Slovensku do roku 1918. 1. zv. Žilina : Žilinská univerzita, 2014. 204 s.

BELÁK, Blažej a kol.: Matej Bel 1684-1749 : Výberová personálna bibliografia k 300. výročiu narodenia Mateja Bela. Martin : Matica slovenská. 1984. 198 s.

BÍRÓ, Csilla: The work entitled Seneca Christianus among the editions of the congregation of visitation of our lady at Trnava. In: Kniha 2016 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2016, s. 40 - 45.

BOKROSOVÁ, Katarína: Učebnice pre slovenské školy do roku 1918: Vydavateľská činnosť učebnicovej literatúry v rokoch 1850-1918. In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2009. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2009, s. 50-60.

BOSÁKOVÁ, Zdenka: Kalendářní kolek jako způsob regulace vydávání knižných kalendářů. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2012. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2012, s. 206-214.

BULKOVÁ, Petronela: Antonius Loewe - Germanus, Bibliopola Posoniensis. Vydavateľské, tlačiarenské a kníhkupecké aspekty. In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2009. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2009, s. 132-150.

BULKOVÁ, Petronela: Kultúrne a ekonomické aspekty prenumerácie. Biografia panovníčky Márie Terézie od Johanna Rautenstraucha (1779-1780). In: Studia Bibliographica Posoniensia 2010. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2010, s. 93-113.

BULKOVÁ, Petronela: Das Potential des Verlagsarchivs Gebauer-Schwetschke für die Erforschung der ungarischen Buchgeschichte im 18. Jahrhundert. In: FULDA, Daniel - HAUG, Christine (ed.) Merkur und Minerva. Der Hallesche Verlag Gebauer im Europa der Aufklärung. Wiesbaden : Harrassowitz, 2014, s. 193 - 202.

FLOREKOVÁ, Milota: K publikovaniu historických diel v druhej polovici 18. storočia: Vydavateľské aspekty diela historika Karola Wagnera. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2010. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2010, s. 127-136.

FRANKOVIČOVÁ, Lenka: Koncepcia vydavateľskej politiky slovenskej produkcie na začiatku 20. storočia. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2017. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2017, s. 80 - 93.

FRIMMOVÁ, Eva: Vydavateľská činnosť Daniela Basilia a Petra Fradelia na pražskej Karlovej univerzite. In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2010. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2010, s. 114-126.

GEŠKOVÁ, Želmíra: Kalendáre v produkcii starších bratislavských tlačiarní. In: Kniha ’93-’94 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Matica slovenská 1996, s. 89-100.

HOLLÝ, Karol: Vydávanie, hodnotenie a popularita historických prác Franka Víťazoslava Sasinka na prelome 19. a 20. storočia. Náčrt problematiky a jej možná interpretácia. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2010. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2010, s. 137-148.

HORVÁTH, Pavel: Nakladateľská činnosť bratislavských knihárov v rokoch 1670-1770. In: Kniha ’93-’94 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Matica slovenská 1996, s. 291-

KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Vydavateľské aktivity Leopolda Mazáča v oblasti slovenskej literatúry. In: Kniha 2017 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Slovenská národná knižnica, 2017, s. 258 - 278.

KLIMEKOVÁ, Agáta: Mercurius Veridicus ex Hungaria - prvé uhorské noviny. In: ŠKOVIEROVÁ, Agáta (zost.): Periodiká v minulosti a súčasnosti. Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2018, s. 26 - 32.

KLIMEKOVÁ, Agáta: Príležitostné tlače vo vydavateľskom programe kníhtlačiarní z územia dnešného Slovenska v 1. polovici 18. storočia. In: Kniha 2017 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Slovenská národná knižnica, 2017, s. 73 - 81.

KOLLÁROVÁ, Ivona: Matej Bel - vydavateľ náboženskej literatúry. In: Historický časopis, 51, 2003, č. 2, s. 263-276.

KOLLÁROVÁ, Ivona: Vydavatelia v 18. storočí : Trilógia k dejinám typografického média. Bratislava : Veda, 2006. 182 s.

KOLLÁROVÁ, Ivona: Konkurenčné vzťahy vydavateľov. Akademická tlačiareň a bratislavskí vydavatelia v 18. storočí. In: Kniha 2005 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2005, s. 116-123.

KOLLÁROVÁ, Ivona: Ambroziho Schola Christi v kontexte vydávania Imitatia v novoveku. In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2009. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2009, s. 85-110.

KOLLÁROVÁ, Ivona: "Niet pochýb, že táto kniha sa bude dobre predávať". Vydavateľské produkty evanjelických intelektuálov a bariéry recepcie náboženských kníh. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2010. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2010, s. 65-85.

KOWALSKÁ, Eva: Učebnice pre štátne ľudové školstvo. In: Kniha ´90 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Matica slovenská, 1990, s. 63-77.

KOWALSKÁ, Eva: Odberateľské zázemie bratislavských tlačiarní v 18. a 19. st. In: Kniha ’93 - 94 : Zborník pre problémy a dejiny knižnej kultúry na Slovensku. Martin : Matica slovenská, 1996. s. 73-77.

KOWALSKÁ, Eva: Vydavateľské aktivity skalických evanjelikov a. v. koncom 18. storočia. In: Kniha 2000-2001 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2002, s. 88-94.

KUJOVIČOVÁ, Michaela: Vydávanie latinskej príležitostnej poézie na Slovensku v 17. storočí so zvláštnym zreteľom na levočskú tlačiareň. In: Kniha ´97-´98 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Matica slovenská, 2000, s. 105-113.

KURUCOVÁ, Lívia: Budapeštianske tlače a ich rozširovanie medzi slovenským etnikom. In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2009. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2009, s. 61-69.

LOPATKOVÁ, Zuzana: Vydavateľská činnosť Spolku sv. Vojtecha do roku 1918. In Kniha 2015. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Slovenská národná knižnica, 2015, s. 315 - 325.

MARZA, Eva: Trnavská tlačiareň a katechizmy vydané pre sedmohradských Rumunov. In: Kniha 2016 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2016, s. 110 - 119.

OKOLIČÁNYOVÁ, Vlasta: Jozefína Marečková - Puella Classica (1880-1953), spisovateľka, vydavateľka a kolporterka. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2011. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2011, s. 121-140.

PICHLER, Alois: Die Entstehung der Pressburger Zeitung. Pressburg, Angermayer, 1913. 36 s.

RIŠKOVÁ, Lenka: Význam príležitostných tlačí vo vývinovom procese slovenskej literatúry. Príležitostná báseň ako médium estetickej kultivovanosti čitateľa. In: Kniha 2017 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Slovenská národná knižnica, 2017, s. 82 - 93.

RÖSEL, Hubert: Die tschechischen Drucke der Hallenser Pietisten. Würzburg : Holzner, 1961. 88 s.

SABOV, Peter: Podiel cirkevných osobností v procese šírenia knihy a vzdelávanie v 18. a 19. storočí na Slovensku. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2011. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2011, s. 99-106.

SZELESTEI, László N.: Bél Matyás Új testamentom-Kiadásról. In: Gesta Typographorum, Budapest, 1993, s. 119-134.

ŠELEPEC, Jozef: K dovozu kníh z Ruska do Uhorska v 18. storočí. In: Z dejín knižnej kultúry Slovenska. I. ed. M. Domenová. Prešov : ŠVK, 2009, s. 69-75.

ŠKOVIEROVÁ, Angela: Tlačené bernolákovské kázne ako segment trhu a nástroj formovania ľudu na príklade kazateľskej tvorby Antona Palšoviča. In Studia Bibliographica Posoniensia 2015. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2015, s. 107 - 117.

ŠPÁNIOVÁ, Marta: Katolícke bestsellery v literatúre 17. storočia: Z vydavateľskej produkcie bratislavských typografov (1. časť). In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2009. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2009, s. 27-49.

ŠPÁNIOVÁ, Marta: Spis o duchovi a iné katolícke bestsellery 17. storočia: Z vydavateľskej produkcie bratislavských typografov (2. časť). In: Studia Bibliographica Posoniensia 2010. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2010, s. 31-49.

ŠPÁNIOVÁ, Marta: Príležitostné tlače 17. storočia z produkcie protestantského typografa Gottfrieda Gründera v Bratislave. In: Knižnica, 14, 2013, č. 9, s. 27 - 37.

VIZKEKELETI ECSEDYm Judit: Unrealized periodocals. In: ŠKOVIEROVÁ, Agáta (zost.): Periodiká v minulosti a súčasnosti. Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2018, s. 44 - 53.

VYVÍJALOVÁ, Mária: Vydavateľská činnosť trnavskej tlačiarne v r. 1777-1783. In: Kniha ´77 :   Zborník pre problémy a dejiny knižnej kultúry na Slovensku. Martin : Matica Slovenská, 1980, s. 112-128.

ŽIBRITOVÁ, Gabriela: Slovacikálne drobné tlače 16.-17. storočia. In: Kniha ´90 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Matica slovenská, 1990, s. 41-62.

ŽIBRITOVÁ, Gabriela: Najstaršie slovenské katechizmy – vydavateľsko-tlačiarenská problematika. In: Kniha 2000-2001 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2002, s. 371-381.

ŽIBRITOVÁ, Gabriela: Ján Bocatius a východslovenskí tlačiari jeho diel. In: Kniha 2003-2004 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2004, s. 51-61.

ŽIBRITOVÁ, Gabriela: Slovenské katechizmy druhej polovice 17. storočia. In: Kniha 2003-2004 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2004, s. 84-91 (druhá sekvencia).

ŽIBRITOVÁ, Gabriela: Mediálna vojna v poslednej štvrtine 17. storočia. In: Kniha 2005 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2005, s. 208-221.

ŽIBRITOVÁ, Gabriela: Mecenát šľachty pri vydávaní kníh v 16. a 17. storočí. In: Zemianstvo na Slovensku v Novoveku. Časť II. Duchovná a hmotná kultúra. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 83-88.

ŽIBRITOVÁ, Gabriela: Kto bol M. Balthazar Fischer? Súvislosti s Katechizmom z roku 1612. In: Knižnica, 14, 2013, č. 11 - 12, s. 74 - 78.