Dejiny knižníc

 

AUGUSTÍNOVÁ, Eva a kol.: Knižnice ako fenomén kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov. Žilina : Žilinská univerzita, 2017. 350 s.

BOBOVÁ, Mária: Knihy a ich vlastníci - pohľad do knižnice šľachtického rodu Radvanských.  In: Kniha 2016 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2016, s. 317 - 324.

BOLDIŠ, Jozef: Lyceálna knižnica v Bratislave. Martin : Matica slovenská, 1972. 110 s.

BÜRGERLICHE Kultur im Vergleich Deutschland, die böhmischen Länder und das Karpatenbecken im 16. und 18. Jahrhundert. Hrsg. István Monok, Péter Ötvös. Szeged : Scriptum, 1998. 109 s.

CABADAJOVÁ, Jana: Farské knižnice ako fenomén kultúry a vzdelanosti. In: Kniha 2016 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2016, s. 120 - 127.

CEJPEK, Jiří a kol.: Dějiny knihoven a knihovnictví. Praha : Karolinum, 2002. 247 s.

ČIČAJ, Viliam: Knižná kultúra na strednom Slovensku v 16.-18. storočí. Bratislava : Veda, 1985. 133 s.

ČIČAJ, Viliam: Šľachtická knižnica. In: In: Zemianstvo na Slovensku v Novoveku. Časť II. Duchovná a hmotná kultúra. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 116-122.

ČIČAJ, Viliam: Počiatky špeciálnych lekárskych knižníc. In: Kniha 2011 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2011, s. 185-191.

DEJINY školských knižníc na Slovensku : Zborník z celoslovenského odborného seminára venovaného dejinám knižnej kultúry, ... . Zost. Darina Šovčíková. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2003. 184 s.

FENIKOVÁ ČARNOGURSKÁ, Marta: Kláštorná knižnica kamaldulov z Červeného (Lechnického) Kláštora. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2015. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2015, s. 23 - 45.

FRANKOVÁ, Libuša: Knižnica Prešovského Evanjelického kolégia v prvej polovici 19. storočia. In: Z dejín knižnej kultúry Slovenska. I. ed. M. Domenová. Prešov : ŠVK, 2009, s. 120-129.

FÓRIŠOVÁ, Marta: Knižnica jezuitského kolégia v Trenčíne. In: Kniha 2000-2001 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2002, s. 429-439.

GAJDOŠ, Vševlad Jozef: Oponická knižnica. Martin : Matica slovenská, 1971. 435 s.

GAJDOŠ, Vševlad Jozef: V tichu kláštorov a knižníc : Výber z diela. Zost. Július Paštéka. Bratislava : Lúč, 2004. 371 s.

HISTORICKÉ knižničné fondy na Slovensku. Martin : Matica slovenská, 1988. 254 s. (Teória a výskum knihovníctva a bibliografie : Výskumy č. 40).

HISTORICKÉ knižničné fondy na Slovensku. Zv. 2. Martina : Matica slovenská, 1996. 127 s. (Teória a výskum knihovníctva a bibliografie : Výskumy č. 45).

HISTORICKÝ fond Lyceálnej knižnice v Kežmarku. Zost. Július Valach. Bratislava : Vydavateľský závod reklamného podniku Erpo, 1986. 175 s.

HOLLÝ, Karol: Knižnice v činnosti a myslení Andreja Kmeťa. In: Kniha 2016 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2016, s. 284 - 309.

ILENINOVÁ, Katarína: Vzácne zberateľské dokumenty Vavrinca Čaploviča vo fonde Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne. In: Kniha 2017 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Slovenská národná knižnica, 2017, s. 158 - 165.

JANURA, Tomáš: Neznáme šľachtické knižnice 18. storočia z Liptovskej, Trenčianskej a Zvolenskej stolice. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2014. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2014, s. 42 - 57.

KLIMEKOVÁ, Agáta: Knižnica rodiny Šemšei zo Šemše. In: Kniha 2016 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2016, s. 325 - 334.

KNIŽNÁ kultúra na južnom Slovensku v minulosti a v súčasnosti : Zborník z 5. aktívu pracovníkov z oblasti historických knižničných fondov 4. – 5. októbra 1988 v Komárne. Bratislava : Univerzitná knižnica, 1989. 193 s.

KOTVAN, Imrich: Rukopisy univerzitnej knižnice v Bratislave. Bratislava : Univerzitná knižnica, 1970. 544 s.

KUŠNIRÁKOVÁ, Jana: Historický fond knižnice Podtatranského múzea v Poprade. In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska II. Prešov : Štátna vedecká knižnica, 2011, s. 51-57

LICHNEROVÁ, Lucia: Nemecká tlačená kniha ako súčasť súkromnej knižnice 17. storočia vo vybraných slovenských mestách (pozostalostný súpis ako prameň). In: Studia Bibliographica Posoniensia 2014. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2014, s. 11 - 25,

LOPATKOVÁ, Zuzana: Stav farských knižníc vo svetle tzv. baťániovských vizitácií. In: Kniha 2016 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2016, s. 154 - 163.

MARZA, Andrea: Bibliotheca Kollariana - možný akvizičný prameň pre sedmohradského biskupa Ignáca Batthyányho. In: Kniha 2016 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2016, s. 142 - 153.

NAGY, Györgyi: The reception of the Battle of Buda (1686) in the light of the Apponyi hungarica collection. In: Kniha 2016 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2016, s. 47 - 54.

NAGY, Imrich: Erazmiká v knižniciach humanistov z územia Slovenska. In: Kniha 2016 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2016, s. 164 - 181.

PASIAR, Štefan: Dejiny knižníc na Slovensku. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977. 476 s.

PAVELKOVÁ, Jindra: Knihovna cisterciáckého kláštera na Velehradě a její obsahová skladba. In Studia Bibliographica Posoniensia 2015. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2015, s. 46 - 53.

PERLECZKÁ, Zita: Bibliotheca Corviniana. Svetoznáma knižnica Mateja Korvína. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2013. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2013, s. 104 - 119.

PERLECZKÁ, Zita: Rukopisy a vzácne tlače v knižnici Jozefa Bellaiho. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2014. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2014, s. 58 - 70.

PERLECZKÁ, Zita: Knižnica Mateja Bela. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2015. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2015, s. 54 - 68.

PERLECZKÁ, Zita: E Bibliotheca Mandelliana.  In: Kniha 2016 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2016, s. 343 - 355.

PYTLOVÁ, Zlatica - LECHNER, Dušan: Knižnica Slovanského ústavu v Bratislave - osudy a príbehy. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2016. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2016, s. 149 - 156.

SABOV, Peter a kol.: Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku. I. zv. Martin : Slovenská národná knižnica : Martin, 2001. 164 s.

SABOV, Peter a kol.: Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku. II. zv. Martin : Slovenská národná knižnica, 2004. 110 s.

Sabov, Peter a kol.: Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku. III. zväzok. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. 111 s.

Sabov, Peter a kol.: Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku. IV. zväzok. Martin : Slovenská národná knižnica, 2012. 119 s.

SABOV. Peter: Osobná knižnica evanjelického kňaza Juraja Raaba. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2013. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2013, s. 140 -147.

SAKTOROVÁ, Elena: Knižnica palatína Juraja Thurzu. In: Kniha ´81 : Zborník pre problémy a dejiny knižnej kultúry na Slovensku. Martn : Matica slovenská, 1982, s. 72-99.

SAKTOROVÁ, Helena: Knižnica Jána Batisa z Malého Čepčína. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2012. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2012, s. 113-131.

SAKTOROVÁ, Helena: Nové doplnky k turzovským knižniciam. In: Knižnica, 16, 2015, č. 3, s. 63 - 67.

SAKTOROVÁ, Helena: Najstarší katalóg knižnice rodu Zaiovcov. In: Kniha 2016 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2016, s. 335 - 342.

SELECKÁ, Eva: Stredoveká levočská knižnica. Martin : Matica slovenská, 1974. 213 s.

SIBYLOVÁ, Michaela: Sučasný stav a výskum šľachtických knižníc na Slovensku. In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2009. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2009, s. 183-195.

SIBYLOVÁ, Michaela: Mechanizmus získavania kníh do šľachtických knižníc v 2. polovici 18. storočia. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2011. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2011, s. 86-98.

SIBYLOVÁ, Michaela: Knihy Leopolda Pálfiho (1716 - 1773) v Univerzitnej knižnici v Bratislave.  In: Kniha 2016 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2016, s. 356 - 365.

ŠKOVIEROVÁ, Angela: Rukopisný katalóg knižnice grécko-katolíckych farárov z roku 1859. In: Z dejín knižnej kultúry Slovenska. I. ed. M. Domenová. Prešov : ŠVK, 2009, s. 61-68.

ŠPÁNIOVÁ, Marta: Jezuitské knižnice - prameň skúmania dejín čitateľstva. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2013. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2013, s. 120 - 139.

SVOBODOVÁ, Bronislava - KURUCOVÁ, Lívia: Obraz a problematika knižníc v knižných kalendároch. In Kniha 2016 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2016, s. 84 - 100.

SZEGHY, Andrej: Skonfiškovaná prešovská knižnica a majetok Keczerovcov (Andreja a Gabriela) koncom 80. rokov 17. storočia. In: In: Zemianstvo na Slovensku v Novoveku. Časť II. Duchovná a hmotná kultúra. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 123-137.

ZMETÁK, Igor: Šľachtická knižnica rodiny Friesenhof. In: Kniha 2003-2004 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2004, s. 123-126 (druhá sekvencia).

ZMETÁK, Igor: K dejinám historických knižníc v Trenčíne. In: Knižnica, 11, 2010, č. 7, s. 26-28.

ŽIBRITOVÁ, Gabriela: O Knižnici evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči. In: Knižnica, 11, 2010, č. 4, s. 46-51.

ŽIBRITOVÁ, Gabriela: Katalógy knižníc ako prameň vo výskume dejín knižnej kultúry. Možnosti a obmedzenia (Šľachtická knižnica Ostrožičovcov z Ilavy 1647, 1677). In: Studia Bibliographica Posoniensia 2014. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2014, s. 26 - 41.

ŽIBRITOVÁ, Gabriela: Načo by nám bola databáza historickýck knižníc a ich katalógov. In: Knižnica, 15, 2014, č. 3, s. 60 - 70.