Cenzúra, privilégiá, autorské právo

 

BÁLENT, Boris: Indexy zakázaných kníh a slovenská literatúra. In: Služba, roč.10, 1946, č. 7 - 8, s. 246 - 250.

CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, Milena: Koniášovy Klíče a Index jako pramen bibliografický. In: Česká bibliografie : Sborník statí a materiálov. Praha : Národní knihovna, 1959. s. 63-104.

V. ECSEDY, Judit: Titkos nyomdahelyű régi magyar könyvek 1539 - 1800. Budapest : Borda Antikvárium, 1996. 246 s. ISBN 963-8006-05-6

HILGERS, J.: Der Index der verbotenen Bücher. Freiburg im Breisgau: Herderische Verlagshandlung, 1904. 638 s.

CHUDÝ, Andrej - LICHNEROVÁ, Lucia - Šúšol, Jaroslav: Úvod do autorského práva pre informačné štúdiá. Bratislava : Stimul, 2011. 147 s.

KLINGENSTEIN, Grete: Staatsverwaltung und kirchliche autorität im 18. Jahrhundert. Wien : Verlag für Geschichte und Politik, 1970. 234 s.

KOLLÁROVÁ, Ivona: Cenzúra kníh v tereziánskej epoche. Bratislava : ÚK SAV, 1999. 132 s.

KOLLÁROVÁ, Ivona: Levočskí kníhtlačiari a cenzúra. In: Kniha ´97- ´98. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Matica slovenská, 2000, s. 120-128.

KOLLÁROVÁ, Ivona: Prievidzkí piaristi ako „censores locales“. In: Kniha 2003-2004 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2004, s. 64-72 (druhá sekvencia).

KOLLÁROVÁ, Ivona: Autocenzúra jozefínskeho spisovateľa. Cenzura v literatuře a umění střední Europy. Olomouc : Univerzita Palackého, 2014, s. 91 - 103.

KOLLÁROVÁ, Ivona: Sloboda tlače v uhorskom neskoroosvietenskom diskurze. In: Historický časopis, 63, 2015, č. 3, s. 405 - 426.

KOLLÁROVÁ, Ivona: Vydavateľské aktivity Friedricha von Trenck v podmienkach uhorskej cenzúry. In: Studia Bibliographica Posoniensia. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2015, s. 87 - 106.

KOLLÁROVÁ, Ivona: Import zakázanej lektúry a uhorská pošta po Francúzskej revolúcií. In SENČEK, Richard R. Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti. - Banská Bystrica : Slovenská pošta, Poštové múzeum, 2016, s. 44-53.

KOLLÁROVÁ, Ivona: Vydavateľský život v podmienkach tereziánskej cenzúry. In "Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincií" : reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Veda, 2016, s. 159-183.

KOLLÁROVÁ, Ivona: Freedom of the press in Hungarian Late Enlightenment discourse. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 5, s.785 - 808.

KOLLÁROVÁ, Ivona: Jozef Ignác Bajza za hranicou jozefínskej "slobody tlače". In Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte. 2. doplnené vydanie. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, Obec Dolné Dubové, 2016, s.59-70.

KOWALSKÁ, Eva: Vydavatelia učebníc v Banskej Bystrici v 18. storočí : K formovaniu knižného trhu s učebnicami. In: Kniha ´95-´96 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Matica slovenská, 1997, s. 113-118.

LICHNEROVÁ, Lucia: Manifestovanie autorského práva v dejinách knižnej kultúry 15. - 18. storočia v európskom kontexte. In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2009. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2009, s. 162-174.

LICHNEROVÁ, Lucia: Niekoľko príkladov k vývoju autorského práva v dejinách knižnej kultúry 16. - 18. storočia v slovenskom kontexte: od chaosu cez vydavateľské a autorské privilégiá k platným nariadeniam. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2010. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2010, s. 11-30.

OKOLIČÁNYOVÁ, Vlasta: Pozitíva a negatíva pretlače - polemiky o neoprávnenej dotlači v 18. storočí. In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2010. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2010, s. 196-218.

OTTO, Ulla: Literarische Zensur als Problem der Soziologie der Politik. Stuttgart : Enke, 1968. 168 s.

PAVLÍČEK, Tomáš – PÍŠA, Peter – WÖGERBAUER, Michal (eds.): NEBEZPEČNÁ LITERATURA? ANTOLOGIE Z MYŠLENÍ O LITERÁRNÍ CENZUŘE. Brno : Host, 2012.

PLACHTA, Bodo: Damnatur - Toleratur - Admittitur : Studien und Dokumente zur literarischen Zensur im 18. Jahrhundert. Tübingen : Niemeyer, 1994. 250 s., 1 mikrofiš.

RAFETSEDER, Hermann: Bücherverbrennungen : Die öffentliche Hinrichtung von Schriften im historischen Wandel. Wien; Köln; Graz, 1988. 360 s.

REUSCH, F. H.: Der Index der verbotenen Bücher. Bonn : [s. v.], 1883-1885. 2 Bd.

SASHEGYI, Oszkár: Zensur und Geistfreiheit unter Joseph II. : Beitrag zur Kulturgeschichte der habsburgischen Länder. (Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 16.) Budapest, Akadémiai kiadó, 1958. 239 s.

SCHERMAN, Egyed: Adalékok az állami könyvcenzúra történetéhez Magyarországban Mária Terézia haláláig. Budapest : Stephaneum, 1928. Reprint. ISBN 963-76125-27-X.

SCHRÖDER-ANGERMUND, CH: Von der Zensur zur Pressefreiheit : Das absolutische Zensursystem in der II. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Pfafenwieler : Centaurus, 1993. (Bochum, 1989).

WÖGERBAUER, Michael a kol. V obecném zájmu. Cenzura a regulace literatury v moderní české kultuře 1749 – 2014. 2 sv. Praha : Academia, 2015.

WOODMANSEE, Marta: The Genius and the Copyright : Economic and Legal Conditions of the Emergence of the ´Author´. In: Eighteenth-Century Studies, Vol. 17, No. 4, Special Issue: Printed Word in the Eighteenth Century (Summer, 1984), s. 425-448.