Tridentský koncil

Cirkevný snem rímsko-katolíckej cirkvi. Konal sa v rokoch 1545-1563. Bol zvolaný na podnet Karola V., ktorý chcel v záujme svojej politiky v rímskonemeckej ríši docieliť dohodu medzi katolíkmi a protestantami. Na sneme však prevážili tendencie zamerané proti radikálnym reformám v rímsko-katolíckej cirkvi a koncil tak vytvoril podmienky pre nástup celoeurópskej protireformácie na konci 16. a na začiatku 17. storočia.