Ivona Kollárová

Vzdelanie

1990-1995 - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijné odbory: knižničná a informačná veda, latinský jazyk a literatúra, špecializácia - Dejiny knižnej kultúry

1995 - 1998 -doktorandské štúdium na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v špeciálizácii Dejiny knižnej kultúry, téma doktorandskej práce: Vydávanie a dovoz kníh na Slovensku v podmienkach tereziánskej cenzúry (obhájená v jan. 1999)

2008 - Habilitácia v odbore České a československé dejiny (Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové). Habilitačná prednáška: Konkurenčné vzťahy vydavateľov v druhej polovici 18. storočia.

Študijné pobyty: o. i. Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, SRN (3-mesačné štipendium), Országos Szechényi Könyvtár, Budapešt a Magyar Országos Léveltár, Budapešt (3 týždne)

Zamestnanie

október 1998 - Ústredná knižnica SAV, kabinet rukopisov a starých tlačí  - budovanie elektronická databáza historického kniž. fondu ÚK SAV, Reštaurovanie anabaptistických rukopisov z nálezišťa v Sobotišti, a i. reštaurátorské a digitalizačné projekty

Výskumné aktivity

Dejiny cenzúry v 18. storočí na území Slovenska

Vydavateľská činnosť a čitateľská recepcia v 18. storočí 

Iné aktivity: 

marec 1995-august 2001 - Informačné a dokumentačné centrum Slovenského horolezeckého spolku JAMES - založenie a budovanie informačného centra zameraného sústreďovanie, spracovanie a poskytovanie informácií pre horolezectvo, skialpinizmus a vysokohorskú turistiku.

Znalecká činnosť v odbore Starožitnosti - historické písomnosti na základe vymenovania ministra spravodlivosti za znalca v novembri 1999

Externá spolupráca s Katedrou knižničnej a informačnej vedy FF UK, prednášky s oblasti dejín knižnej kultúry, celosemestrálny prednáškový cyklus zameraný na ochranu a sprístupňovanie historických knižničných fondov

2008 - menovaná za člena spoločnej odborovej komisie v odbore Knižničná a informačná veda, školiteľ doktorandov

Jazykové znalosti

latinčina, st. gréčtina, hebrejčina, nemčina, maďarčina, angličtina

Publikácie (výber)

 • Cenzúra kníh v tereziánskej epoche. Bratislava : ÚK SAV, 1999. 132 s. (monografia)
 • Vydavatelia v 18. storočí. Trilógia k dejinám typografického média. Bratislava : Veda, 2006. 182 s.
 • Philipp Melanchthon´s Autograph in the Lutheran Lyceum Library in Bratislava. In: Magyar Könyvszemle, 2001, 117, č. 2, s. 205-206.
 • Kultúrne dedičstvo na informačných diaľniciach? Šesť rokov budovania elektronického katalógu starých tlačí. In: Knižnica, 4, 2003, č. 1, s. 10-14.
 • Matej Bel - vydavateľ náboženskej literatúry. In: Historický časopis, 51, 2003, č. 2, s. 263-276.
 • Pokusy o usmerňovanie čitateľskej recepcie v 18. storočí. In: K výskumu zámeckých, měšťanských knihoven “Čtenář a jeho knihovna” (Opera Romanica 4). Ed. J. Radimská. České Budějovice : Katedra romanistiky PF JU, 2003. s. 527-534.
 • Prievidzkí piaristi ako “censores locales”. In: Kniha 2003-2004 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2004, s. 64-72.
 •  Kde je Anboeter Cristi? In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, 9, 2005, č. 1, s. 22.
 • Konkurenčné vzťahy vydavateľov v druhej polovici 18. storočia.In: Zborník  filozofickej fakulty UK, XXI, 2006, s. 73-86.
 • Znalecká činnosť v odvetví Historické písomnosti na Slovensku. Minulosť, prítomnosť a koncept budúcnosti. In: Studia Bibliographica Posoniensia, Bratislava : Univerzitná knižnica, 2007, s. 193-201.
 • O jednom projekte výstavy a poučení z neho. In: Knižnica, 9, 2008, č. 5, s. 31-33.
 • Kollárová, Ivona: Ex Bibliotheca Polemico-Catechetica Posoniensi Societatis Jesu : Die Edition der Pressburger Jesuien als Medium der interkonfessionellen Komunikation. In: Aurora Musas nutrit : Die Jesuiten und die Kultur Mitteleuropas im 16.-18. Jahrhundert. Acta Conventus Bratislavae 26.-29. Septembris 2007. Zost. Ladislav Kačic a Svorad Zavarský. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2008, s. 35-50