Dejiny kníhtlačiarstva

 

BREZA, Vojtech: Tlačiarne na Slovensku 1477-1996. Bratislava : Univerzitná knižnica, 1997.

214 s.

ČIČAJ, Viliam: Význam tlačiarne v živote mesta. In Kniha 93-94, Martin : Matica slovenská, 1996, s. 46-53.

FEJEZETEK 17. századi nyomdászatunkból : Az Országos Széchényi Könyvtár tudományos ülésszaka és kiállítása 2000. október 12. Budapest : OSzK, 2001. 261 s.

FÓRIŠOVÁ, Marta: Bratislavská kníhtlačiareň Gottfrieda Gründera v službách banskoštiavnického evanjelického gymnázia. In Kniha 1999-2000. Martin: SNK, 2001, s. 109-113.

FÓRIŠOVÁ, Marta: Jakub Némety – bratislavský tlačiar prvej polovice 17. storočia. In Knižnica, roč. 2, 2001, č. 4, s. 199-201.

FÓRIŠOVÁ, Marta: Interakcia vydavateľských vzťahov medzi Bratislavou a Trnavou. In: Kniha 2005 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2005, s. 124-131.

FRICKÁ, Eva: Bratislavská kníhtlačiareň Jána Michala Landerera. In: Knižničný zborník 1969. Martin : Matica slovenská 1970, s. 161-177.

Haiman György – Muszka, Erszébet – Borsa, Gedeon: A nagyszombati jezsuita kollégium és az egyetemi nyomda léltára 1773. Budapest : Balassi Kiadó, 1997. 307 s.

HALAŠA, Pavol – ŠPETKO, Jozef: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok v Martine 1869-1949 : Vydavateľská a tlačiarenská činnosť so súpisom produkcie. Martin : Matica slovenská, 1958. 119 s.

HOLANOVÁ, Emília: Bratislava a jej významní kníhtlačiari v 18. storočí : K vzájomným vzťahom mesta a jeho tlačiarov. In: Kniha ´93-´94 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Matica Slovenská, 1996. s. 64-68.

HOLANOVÁ, Emília: Typographia Patzkoiana v Bratislave 1771 - 1809. Martin : Matica slovenská, 1991. 84 s.

HORVÁTH, Pavel: Novšie údaje k dejinám exulantskej tlačiarne v Trenčine : K 350. výročiu jej založenia. In: Kniha ´87 : Zborník pre problémy a dejiny knižnej kultúry na Slovensku. Martin : Matica slovenská, 1988, s. 76-90.

KÄFER, István: Az egyetemi nyomda négyszáz éve (1577-1977). Budapest : Magyar helikon, 1977. 247 s.

KLIMEKOVÁ, Agáta: Bratislavský tlačiar Ján Pavol Royer a jeho aktivity pri vydávaní novín a kalendárov. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2010. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2010, s. 149-160.

KLIMEKOVÁ, Agáta: Začiatky kníhtlačiarstva v Prešove. In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska II. Prešov : Štátna vedecká knižnica, 2011, s. 58-63

KOLLÁROVÁ, Ivona: Pokus o logickú periodizáciu dejín slovenského kníhtlačiarstva. In: Kniha 2001/2002. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2002, s. 38-47.

KOVÁCS, Eszter: Trnavská tiskárna jako zrcadlo katolického vzdelávání v Uhrách. In: Kniha 2014. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2014, s. 84 - 94.

LUKINICH, Imre: Landerer Mihály János nyomdaengedélye. In: MKSz, roč. 31, 1924, s. 92-93.

MIKULÁŠ Bakalár Štetina : Štúdie a materiály o živote a diele slovenského prvotlačiara v Plzni. Bratislava : Vydavateľstvo slovenskej akadémie vied, 1966. 151 s.

MIŠIANIK, Ján: Dejiny levočského kníhtlačiarstva. Trnava : Fr. Urbánek a spol., 1945. 69 s.

NASTER, Marián: Židovskí kníhtlačiarni v Nitre. In Kniha 2015. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Slovenská národná knižnica, 2015, s. 326 - 354.

PETROVSKÝ, Karol: Tlačiareň a vydavateľstvo martinského kultúrneho a politického centra. In: Studia Bibliographica Posoniensia I/2009. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2009, s. 70-76.

PAVERCSIK, Ilona: Levočské kníhtlačiarstvo do polovice 18. storočia. In: Kniha ´97-98 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Matica Slovenská, 2000, s. 136-142.

PAVERCSIK, Ilona: A lőcsei Brewer-nyomda a XVII-XVIII. században. I. rész. In: OSZK Évkönyve. Budapest: Országos Széchenyi Könyvtár, 1979. s. 353-408.

RADVÁNI, Hadrián: Knižnica a kníhtlačiareň trnavskej univerzity. In: Trnavská univerzita v slovenských dejinách. Bratislava : Veda, 1987, s. 209-221.

REPČÁK, Jozef: Prehľad dejín kníhtlače na Slovensku. Bratislava : Tlač, 1948. 157 s.

REPČÁK, Jozef: Kníhtlačiareň Dávida Gutgesela v Bardejove 1577 – 1599. Martin : Matica slovenská, 1975. 23 s., 31 l.

SABOV, Peter: Symbolika slobodomurárstva v tlačiach Šimona Petra Webera. In: Studia Bibliographica Posoniensia 2010. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2010, s. 86-92.

ŠPÁNIOVÁ, Marta: Odraz slovenských a poľských vzťahov v knižnej kultúre 17. a 18. storočia. Nemeckí evanjelici z Wroclavu a ich pôsobenie v Bratislave. Kníhtlačiar Gottfried Gründer. 1. časť. In: Knižnica, 14, 2013, č. 3, s. 43 - 51.

ŠPÁNIOVÁ, Marta: Odraz slovenských a poľských vzťahov v knižnej kultúre 17. a 18. storočia. Tlačiareň Gottfrieda Gründera v Bratislave (1668 - 1674). 2. časť. In: Knižnica, 14, 2013, č. 4, s. 46 - 54.

ŠPÁNIOVÁ, Marta: Odraz slovenských a poľských vzťahov v knižnej kultúre 17. a 18. storočia. Tlačiareň Gottfrieda Gründera v Bratislave (1668 - 1674). 3. časť. In: Knižnica, 14, 2013, č. 5, s. 28 - 33.

ŠPÁNIOVÁ, Marta: Knižná kultúra v Bratislave v 17. storočí. In: Kniha 2014. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : SNK, 2014, s. 293 - 305.

ŠPETKO, Jozef: Dejiny Škarniclovskej kníhtlačiarne v Skalici : So súpisom jej tlačí. Martin : Matica slovenská, 1958. 119 s.

ŠTETINA, Michal: Trnavské tlačiarne 1578 – 1968. Bratislava : Slavín, 1970. 191 s.

VALACH, Július: Staré tlačiarne a tlačiari na Slovensku. Martin : Matica slovenská, 1987. 213 s.

VAVROVÁ, Zuzana: Sprievodca po dejinách košickej kníhtlače. Košice : Štátna vedecká knižnica, 1995. 64 s.

ŽIBRITOVÁ, Gabriela: Kníhtlačiarstvo v Bratislave v 16. storočí. In: Kniha ´93-´94 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Matica slovenská, 1996, s. 35-45.